• GÜVENCE HESABI

Güvence Hesabına Nasıl ve Ne Kadar Sürede Başvurulur? 
Güvence Hesabına mutlaka yazılı surette başvuru yapılmalıdır. Ayrıca süreye ve zamanaşımına da dikkat etmek gerekmektedir. Bu kapsamda hak sahiplerinin,zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve herhalükarda 10 yıl içinde Güvence Hesabı’na başvurmaları gerekmektedir...

 

Devamını Oku›
 • AKDENİZDE PETROL ve DOĞALGAZ ARAMA

Uzun yıllardır özellikle uluslararası platformda birçok tıkanıklıklara yol açan Kıbrıs Sorunu, bugünlerde farklı bir sorunla karşımızda: Avrupa’nın 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak rezervde olduğu iddia edilen ‘Akdeniz Petrol ve Doğalgaz Yatakları.’ Dünyanın her geçen gün petrole ve doğalgaza olan bağımlılığının bu kadar artmasının yanı sıra devletlerin varlık nedeni olarak gösterebileceğimiz egemenlik kavramı, geçtiğimiz Eylül ayından itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile aramızda tırmanan gerginliğin en temel gerekçesi oldu. Egemenlik olgusunun sadece toprakla sınırlı değerlendirilmediği günümüzde, bu iradenin topraklar ve hava sahası üzerinde olduğu kadar denizlerde de söz konusu olduğunu belirtmemiz gerekir...

Devamını Oku›
 • CEZA HUKUKUNDA UZLAŞMA

Her geçen gün teknoloji ve sanayinin değiştiği gibi hukuk sistemimiz ve buna bağlı olarak bu sistem içerisindeki kurumlar ile bu kurumlardan olan beklentiler de değişmektedir. Öyle ki, zaman içerisinde ceza sisteminin kısas amacı yerini ıslah ve onarıcı adalete bırakmış gözüküyor. Bu kapsamda her geçen gün iş yükü artan mahkemelerin iş yükünün azaltılması amacını da göz önüne alarak getirilen alternatif bir çözüm yolu olarak UZLAŞMA Kurumu, onarıcı adalet anlayışının gelişmesine hizmet etmektedir...

Devamını Oku›
 • HUKUK FAKÜLTELERİ ve AVUKATLIK

Hukuk fakülteleri; öteden beri son derece saygın ve eğitim alınabilecek en ideal fakülte hedefleri arasında olmuştur öğrenciler için. Ancak şu aralar hızla açılan ve nitelik bakımından çok da olumlu bulamadığımız fakülteler karşısında eski cazibesi yeniden sorgulanmakta.

Hukuk Fakültelerinin sayısının 80’i geçmiş olması ile birlikte yılda yaklaşık olarak 8000 hukuk fakültesi mezunu verilmekte ve bu durum sonucunda yukarıda belirttiğimiz cazibe erozyona uğramaya başlamış durumdadır. Bu yaşanan erozyonun nedeni ve sonucu ne olabilir peki? Bunun birden fazla yanıtı var ancak burada konuyu kısaca ele almaya çalışacağız...

Devamını Oku›
 • BANKA MEVDUATI ve HUKUKİ NİTELİĞİ

Günümüzde yaşanan ekonomik ve ticari gelişmeler bankacılık faaliyetlerinin son derece önemli bir noktaya oturmasını sağlamıştır. Öyle ki günümüzde bankalar sermaye, para ve kredi konusunda gerçek ve tüzel kişilerle birçok işlem yaparak bu alandaki ihtiyaçları karşılayan iktisadi kuruluşlar haline gelmiştir. Bankaların temel olarak üç işlevinden söz edebiliriz. Bunlar:

 1.  Mevduat Toplama,

 2. Kredi verme,

 3. Bankacılık Hizmetleridir.

 

Devamını Oku›
 • İŞE İADE DAVASI ve SONUÇLARI

İşçinin feshe karşı korunması Türk Hukuku’nda yeni bir kavramdır. Her ne kadar iş güvencesini düzenleyen Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 sayılı ILO Sözleşmesi’ni 1994 yılında onaylamış olmamıza rağmen, bu sözleşmeye paralel olarak iş mevzuatımızın düzenlenmesi 09.08.2002 tarihli ve 4773 sayılı Kanun ile gerçekleşmiştir.

15.03.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4773 sayılı Kanun ile 1475 sayılı İş Kanunu’na 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E maddeleri eklenmiş ve “on veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan ve işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili niteliğinde olmayan bir işçinin belirsiz süreli hizmet akdini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda olduğu ve işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır” düzenlemesi getirilmiştir...

Devamını Oku›
 • DELİL SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ

Türk hukukunda taraflar BK.m.19 gereğince akit serbestîsine sahiptirler. Dolayısıyla HUMK m.287’deki pozitif düzenleme olmasaydı dahi, taraf iradelerinin sahası olan özel hukukta delil sözleşmesinin yapılabileceğinden bahsetmek gerekir.

Bununla birlikte taraf iradelerinin öne çıktığı özel hukuka bir benzetme yapmak suretiyle ‘’elli beden’’ diyecek olursak, delil sözleşmelerinin yapılamayacağını söylemek ‘’kırk iki beden’’ elbise giydirmeye benzer ki bu da çeşitli sorunları karşımıza çıkarır.

Ancak tabidir ki maddi hukukta irade özerkliğinin sınırlandığı durumlarda (örneğin: aile hukuku alanında) bu etki yargılama hukukuna da taşınmaktadır. Dolayısıyla hâkimin kendiliğinden delillere başvurabildiği durumlarda delil sözleşmesi yapılamaz ...

Devamını Oku›
 • GEÇMİŞTEN GELECEĞE AVUKATLIK

Yaradılışları gereği bir arada yaşamaya muhtaç olan insanoğlu birbirleriyle kaçınılmaz olarak ilişki kurmaktadır. Bu durum sosyal bir varlık olan insanoğlunun, sürekli olarak birbirleri ile ilişki halinde olmalarına ve aralarında çeşitli ihtilaflar doğmasına neden olmaktadır. Karmaşık ve çeşitli hukuk kuralları içerisinde ortaya çıkan bu ihtilafların karar mercii önünde çözülebilmesi bakımından mesleki bilgi sahibi kimselere ihtiyaç hissedilmiştir...

Devamını Oku›
 • PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

Kişilerin serbest zaman ve tatillerini değerlendirme yollarının en önemlilerinden biri olarak seyahat, günlük yaşamın stresinden uzaklaşma, dinlenme, eğlenme, yeni yerler keşfetme gibi amaçlarla yapılmakta ve günümüzde gittikçe sık başvurulan bir faaliyet olmaktadır. Bayram tatillerinde dahi birkaç gün de olsa seyahat etmek sık başvurulan bir yol olmaya başlamıştır...

 

Devamını Oku›
 • DÜRÜST DAVRANMA

Dürüst davranma, bireylerin doğrulukla ve dürüstlükle birbirlerine gösterdikleri güvene uygun hareket etmeleridemektir. Dürüstlük kuralı hak sahibi bir kimsenin hakkını kullanırken veya borçlu bir kimsenin borcunu ifa ederken “dürüst, namuskar ve makul” olmasını emreder. Ayrıca dürüstlük kuralı, bir sözleşmeye yönelik olarak görüşmeye başlayan taraflara, birbirlerine karşı...

Devamını Oku›
 • Devletlerin Uluslararası Sorumluluğu

Teknoloji, bilim, endüstri, kültür ve sanat alanlarındaki hızlı gelişmeler sonucunda, artık ülkeler arasındaki sınırlar ve kıtaların uzaklığı da insanların birbirleriyle ilişkiye geç-melerinde bir engel olmaktan çıkmıştır.

Bununla birlikte insan ilişkilerinde, ülke sınırlarını aşan ve uluslararası düzeye taşan gelişmeler ortaya çıkmıştır. Bu da, uluslararası nitelikli bu ilişkilerin yeni bazı kurallarla düzenlenmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Böylelikle ‘ULUSLARARASI HUKUK’ dediğimiz yeni sayılabilecek bir hukuk disiplini ortaya çıkmıştır.

Devamını Oku›